Thuismentor worden

Wat houdt het thuismentoraat in?

Als thuismentor breng je wekelijks een bezoek aan de scholier thuis. Je helpt vooral met praktische schoolzaken, zoals plannen, de aanpak van huiswerk en het aanbrengen van structuur. Er is ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school en het zelf oplossen van problemen. Vaak houd je als thuismentor ook samen met de ouders contact met school en ga je mee naar een ouderavond of bespreking.

De begeleiding houdt meer in dan hulp bij het huiswerk en het aanreiken van leervaardigheden. Als thuismentor maak je ook situaties of problemen bij kind en ouder(s) bespreekbaar. Ook kun je aandacht besteden aan de vrijetijdsactiviteiten, een activiteit stimuleren of samen met het kind iets leuks ondernemen. Voor dat laatste is een beperkt budget beschikbaar.

Ouders

Je probeert de ouders zoveel mogelijk bij de schoolzaken te betrekken. Voor veel ouders is de school een zaak van de leraren en niet van henzelf als ouders. Het is belangrijk dat je ouders duidelijk maakt dat er wel degelijk iets van hen wordt verwacht: dat ze erop toezien dat hun kind elke dag het huiswerk maakt, dat het dit op een rustige plek kan doen, dat het zo min mogelijk de school verzuimt en op tijd van huis vertrekt. De thuismentor stimuleert de ouders naar ouderavonden te gaan, gaat desgewenst mee. Alles is erop gericht dat de ouders het werk van de thuismentor op den duur zelf overnemen.

De mentor is geen hulpverlener. Mocht je als thuismentor een situatie aantreffen waar iets mee moet gebeuren, maar die je rol overstijgt, dan neem je hierover contact op met de mentorcoördinator van School’s cool De Liemers. Deze overlegt dan met het bestuur over de te nemen actie(s) en zo nodig het inschakelen van specifieke professionele hulp.

School

Je zoekt en onderhoudt contact met de schoolmentor en bespreekt een en ander met de leerling en zijn ouders. De ouders, schoolmentor en thuismentor vormen gezamenlijk een driehoek waarin de leerling centraal staat. Het is van belang om de begeleiding af te stemmen met de school zodat ‘alle neuzen dezelfde kant’ op staan.

Thuismentoren

De thuismentoren van School’s cool zijn vrijwilligers. Zij krijgen, zolang de stichting daarvoor middelen heeft, een kleine vrijwilligersvergoeding. Daarnaast is er een beperkt budget beschikbaar om samen met de pupil een activiteit te ondernemen.
Dat kan van alles zijn: een bezoek aan een stad, een museum, een sportwedstrijd. De keuze daarvoor wordt door de mentor samen met de pupil gemaakt, vanzelfsprekend in overleg met de ouders.

Mentorcoördinator

Voor alle regelzaken van School’s cool De Liemers is er een mentorcoördinator.

Is dit thuismentoraat iets voor jou?

Download het aanmeldingsformulier (zie onderaan) en mail het ingevuld naar ons. Het mailadres staat op het formulier. Je krijgt dan nadere informatie over het mentoraat en wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Als je daarna daadwerkelijk thuismentor wordt:

  • Ontvang je via de mentorcoördinator per mail een link van Justis om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties.
  • Krijg je het verzoek om een gedragscode te ondertekenen. Deze gedragscode houdt verband met het werken met (kwetsbare) jongeren. Je kunt de gedragscode hieronder downloaden.
  • Plant de mentorcoördinator een afspraak met jou en met het gezin voor het matchingsgesprek. Bij dat gesprek is iemand van School’s cool aanwezig. Als van beide kanten ingestemd wordt, tekenen scholier, ouders en thuismentor een contract. Daarna wordt een geschikt tijdstip in de week overeengekomen en kan de begeleiding beginnen.

De begeleiding en de coronamaatregelen

Juist in deze coronatijd kunnen kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden toenemen. Voor veel jongeren een moeilijke tijd waarin juist het regelmatige contact met en de ondersteuning door een thuismentor belangrijk kunnen zijn. De begeleiding is een één-op-één-bezoek. Of de begeleiding door regelmatig huisbezoek bij de leerling doorgaat is in de eerste plaats de keuze van de thuismentor en de ouders. Zorg dus in ieder geval dat hierover overleg is geweest met de ouders van de leerling.

De actuele corona-richtlijnen van het RIVM zijn altijd de randvoorwaarde. Als een mentor of een ouder in verband met corona geen goed gevoel heeft bij het fysiek ontmoeten dan wordt er gezocht naar alternatieven om regelmatig contact te houden door bijvoorbeeld een wekelijks telefoontje, begeleiding via videobellen, Skype e.d.

Neem bij twijfel of behoefte aan advies contact op met de mentorcoördinator